cg_iric_write_sol_polydata_groupbegin_withgridid

ポリゴンもしくは折れ線で定義された計算結果の出力を開始する

形式 (FORTRAN)

call cg_iric_write_sol_polydata_groupbegin_withgridid(fid, gid, name, ier)

形式 (C/C++)

ier = cg_iRIC_Write_Sol_PolyData_GroupBegin_WithGridId(fid, gid, name);

形式 (Python)

cg_iRIC_Write_Sol_PolyData_GroupBegin_WithGridId(fid, gid, name)

引数

表 281 cg_iric_write_sol_polydata_groupbegin_withgridid の引数

変数名

I/O

内容

fid

integer

I

ファイルID

gid

integer

I

格子ID

name

character*

I

出力するグループの名前

ier

integer

O

エラーコード。0なら成功