cg_iric_write_namedgrid2d_coords

名前を指定して2次元構造格子を出力する。

形式 (FORTRAN)

call cg_iric_write_namedgrid2d_coords(fid, name, nx, ny, x, y, ier)

形式 (C/C++)

ier = cg_iRIC_Write_NamedGrid2d_Coords(fid, name, nx, ny, x, y);

形式 (Python)

cg_iRIC_Write_NamedGrid2d_Coords(fid, name, nx, ny, x, y)

引数

表 222 cg_iric_write_namedgrid2d_coords の引数
変数名 I/O 内容
fid integer I ファイルID
name character(*) I 名前
nx integer I i方向格子点数
ny integer I j方向格子点数
x double precision, dimension(:,:), allocatable I 格子点のx座標値
y double precision, dimension(:,:), allocatable I 格子点のy座標値
ier integer O エラーコード。0なら成功