cg_iric_gotogridcoord3d_f

三次元構造格子を読み込む準備を行う。

形式

call cg_iric_gotogridcoord3d_f(nx, ny, nz, ier)

引数

表 95 cg_iric_gotogridcoord3d_f の引数
変数名 I/O 内容
nx integer O i方向格子点数
ny integer O j方向格子点数
nz integer O k方向格子点数
ier integer O エラーコード。0なら成功